ระบบดับเพลิง
หน้าแรก ประวัติบริษัท สินค้า บริการ ผลงาน อีเมล์
 

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนการบริการหลังการขาย งานระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งงานระบบอื่นๆ โดยจะดำเนินการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตรงตามมาตรฐานสมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ  National Fire Protection Association  (NFPA)

วมถึงมาตรฐาน FM (Factory Mutual) Global  และห้องปฏิบัติการรับประกัน Underwriters' Laboratories Inc. (UL) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตลอดจนมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

 

 
 
c cak
 
 

 

ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดำเนินการออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้กับองค์กรชั้นนำภายในประเทศ ทั้งของรัฐและเอกชนมากมาย นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการที่จะขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย โดยปัจจุบันได้เริ่มขยายงานออกไปประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับ  บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารงาน จึงได้นำระบบการบริหารงานคุณภาพมาประยุกต์ใช้ และได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีนโยบายคุณภาพของบริษัทดังนี้

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า”


นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง โดยมีการมอบทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนจัดส่งพนักงานไปอบรมพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การทำงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทยังมีนโยบายที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้นเองก็ตาม ซึ่งถือเป็นการตอบแทนสังคมอีกด้วย

 


 

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
427 อมรพันธุ์ 12 ซอยพหลโยธิน 69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 0-2972-5977 โทรสาร : 0-2972-5974 สายด่วน : 08-6322-8937 e-mail : info@cakengineer.com